Anunț achiziție publică – servicii de cazare

Asociația Nord cu sediul în Str. 1 Decembrie, nr 107,  Darabani, jud. Botoșani, CIF: 33099467, Cont Bancar: RO13RNCB0301147711260001, intenționează să achiziționeze prin achiziție directă servicii cazare, conform legii nr. 98/ 2016 cu completările și modificările ulterioare.

INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ 

  1. Obiectul și locul de implementare a contractului:

Obiectul contractului îl constituie furnizare servicii de cazare, cod CPV 55110000-4 Servicii cazare la hotel

Locul de implementare: Orașul Darabani, județul Botoșani

  1. Tip și durata contract:

–          Contract de furnizare servicii de cazare

–          Durata contractului este de 2 luni de la semnarea acesteia.

  1. Valoarea estimată:

–          Valoarea estimată a contractului este 1410,00 lei, inclusiv TVA.

  1. Criteriu de atribuire:

–          Principiul ofertei este prețul cel mai scăzut.

  1. Locul, data şi ora limită de depunere a ofertei:

          Ofertele pot fi depuse la sediul Asociației Nord din str. 1 Decembrie, nr 107, Darabani, jud. Botoșani , în intervalul 09.00 – 17.30 sau pe email la adresa salut@nordul.ro  

          Data limită de depunere este 09.08.2019 ora 12.00

  1. Locul şi modul de obținerea documentației de atribuire:

          Documentația de atribuire și formularele anexe pot fi obținute la adresa de email salut@nordul.ro

  1. Documentele ofertei:

Oferta d-voastră va conține următoarele documente, întocmite în originale sau variantă scanată, semnate de reprezentatul legal:

                     Oferta financiara (Formular 1).

                     Propunere tehnica (Formular 2).

În cazul acceptării ofertei, documentele anterior amintite devin anexă la contractul de furnizare produse/ servicii.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la e-mail salut@nordul.ro, telefon 0746177441.

Data: 02.08.2019

Descarcă:

  • Model Ofertă (link)
  • Caiet de Sarcini (link)