Anunț achiziție publică – servicii de masă

Asociația Nord cu sediul în Str. 1 Decembrie, nr 107,  Darabani, jud. Botoșani, CIF: 33099467, Cont Bancar: RO13RNCB0301147711260001, intenționează să achiziționeze prin achiziție directă servicii de servire masă, cod cod CPV 553000000-3 servicii de restaurant și de servire a mâncării, conform legii nr. 98/ 2016 cu completările și modificările ulterioare. 

INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ

  1. Obiectul și locul de implementare a contractului:

Obiectul contractului îl constituie furnizarea serviciilor de servire masă, cod CPV 553000000-3 servicii de restaurant și de servire a mâncării, în cadrul proiectului „Festivalul Internațional Zilele Nordului 2019”

Locul de implementare: Orașul Darabani, județul Botoșani

  1. Tip și durata contract:

          Contract de furnizare produse/ servicii servire masă

          Durata contractului este de 2 luni de la semnarea acestuia.

  1. Valoarea estimată:

          Valoarea estimată a contractului este de 4070,00 lei , inclusiv TVA.

  1. Criteriu de atribuire:

          Principiul ofertei calitate-preț 

  1. Locul, data şi ora limită de depunere a ofertei:

          Ofertele pot fi depuse la sediul Asociației Nord din str. 1 Decembrie, nr 107, Darabani, jud. Botoșani , în intervalul 09.00 – 17.30 sau pe email la adresa salut@nordul.ro  

          Data limită de depunere este 09.08.2019 ora 12.00

  1. Locul şi modul de obținerea documentației de atribuire:

          Documentația de atribuire și formularele anexe pot fi obținute la adresa de email salut@nordul.ro

  1. Documentele ofertei:

Oferta d-voastră va conține următoarele documente, întocmite în originale sau variantă scanată, semnate de reprezentatul legal:

                     Oferta financiara (Formular 1).

                     Propunere tehnica (Formular 2).

                     Declarație privind eligibilitate (Formular 3).

                     Declarație privind lipsa conflictului de interese in cadrul procedurii de achiziție (Formular 4).

În cazul acceptării ofertei, documentele anterior amintite devin anexă la contractul de furnizare produse/ servicii.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la e-mail salut@nordul.ro, telefon 0746177441.

Data: 02.08.2019

Descarcă:

  • Model Ofertă (link)
  • Caiet de Sarcini (link)