Anunț achiziție publică – servicii de cazare

Asociația Nord cu sediul în Str. 1 Decembrie, nr 107,  Darabani, jud. Botoșani, CIF: 33099467, Cont Bancar: RO13RNCB0301147711260001, intenționează să achiziționeze prin achiziție directă servicii cazare, conform legii nr. 98/ 2016 cu completările și modificările ulterioare.

INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ 

  1. Obiectul și locul de implementare a contractului:

Obiectul contractului îl constituie furnizare servicii de cazare, cod CPV 55110000-4 Servicii cazare la hotel

Locul de implementare: Orașul Darabani, județul Botoșani

  1. Tip și durata contract:

–          Contract de furnizare servicii de cazare

–          Durata contractului este de 2 luni de la semnarea acesteia.

  1. Valoarea estimată:

–          Valoarea estimată a contractului este 1410,00 lei, inclusiv TVA.

  1. Criteriu de atribuire:

–          Principiul ofertei este calitate-preț

  1. Locul, data şi ora limită de depunere a ofertei:

          Ofertele pot fi depuse la sediul Asociației Nord din str. 1 Decembrie, nr 107, Darabani, jud. Botoșani , în intervalul 09.00 – 17.30 sau pe email la adresa salut@nordul.ro  

          Data limită de depunere este 09.08.2019 ora 12.00

  1. Locul şi modul de obținerea documentației de atribuire:

          Documentația de atribuire și formularele anexe pot fi obținute la adresa de email salut@nordul.ro

  1. Documentele ofertei:

Oferta d-voastră va conține următoarele documente, întocmite în originale sau variantă scanată, semnate de reprezentatul legal:

                     Oferta financiara (Formular 1).

                     Propunere tehnica (Formular 2).

                     Declarație privind eligibilitate (Formular 3).

                     Declarație privind lipsa conflictului de interese in cadrul procedurii de achiziție (Formular 4).

În cazul acceptării ofertei, documentele anterior amintite devin anexă la contractul de furnizare produse/ servicii.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la e-mail salut@nordul.ro, telefon 0746177441.

Data: 02.08.2019

Descarcă:

  • Model Ofertă (link)
  • Caiet de Sarcini (link)